Premieres September 17, 2021 on Amazon Prime Video.